FRANZ KRALER

Via Dolomiti 46 - 39034 Dobbiaco - Italy
Tel. +39 0474 972328

Opening times:
Monday-Saturday: 10.00-12.30 / 15.00-19.00
Sunday: 10.00-12.30 / 15.00-19.00 (01.08.-31.08. / 01.12.-06.01)